กระทรวงกลาโหม

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
MOD Logo.gif

กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์

Contents

ประวัติ

กิจการทหารของชาติ: ได้ก่อกำเนิดมาพร้อม ๆ การกำเนิดของชาติไทย ได้มี วิวัฒนาการมาตั้งแต่ อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดระบบ การทหารให้ทัดเทียมกับอารยประเทศได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมทหารบกและทหารเรือเข้าด้วยกัน โดยตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น เมื่อ 8 เมษายน พ.ศ.2430 มีสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ เป็นเสนาบดีและต่อมาได้ยกฐานะเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2433 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงกลาโหม ปกครอง บังคับบัญชาทหารบก ฝ่ายเดียวส่วนทหารเรือ แยกไปตั้งเป็นกระทรวงทหารเรือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ยุบกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2474 และยกฐานะกรมทหาร อากาศเป็นกองทัพอากาศ เมื่อ 9 เมษายนพ.ศ.2480กิจการทหารไทยจึงมีทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ.2481 ทางราชการเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องรับผิดชอบทั้งด้านการทหารและการเมือง จึงได้ออกพระราชบัญญัติ จัดระเบียบ ราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2481 กำหนดให้มี กรมเสนาธิการทหารมีหน้าที่เตรียม และวางแผนการสงคราม และเป็นผู้ประสานงาน ระหว่างกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ใน พ.ศ.2503 ได้ตั้งกองบัญชาการทหาร สูงสุดขึ้น โดยแปรสภาพมาจากกรมเสนาธิการทหารปกครองบังคับบัญชากองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและส่วนราชการอื่น ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  • ศาลาว่าการกลาโหมปัจจุบัน ในอดีตคือ โรงทหารหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เพื่อให้อนุชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานแห่งนี้ และร่วมกันดูแลรักษาต่อไปในอนาคต


พันธกิจ

  • 1. รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งรัฐ
  • 2. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
  • 3. รักษาผลประโยชน์ของชาติ
  • 4. พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในด้านต่างๆ


กระทรวงกลาโหมมีหน่วยงานย่อยในสังกัด ดังนี้

มีองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้


รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

สมุหพระกลาโหม

ลำดับ(สมัย) รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี) พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2336
2 เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) พ.ศ. 2336 พ.ศ. 2348
3 เจ้าพระยามหาเสนา (ปิ่น) พ.ศ. 2348 พ.ศ. 2352
4 เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) พ.ศ. 2348  ?
5 เจ้าพระยาวรวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์)  ? พ.ศ. 2352
6 เจ้าพระยามหาเสนา (สังข์) พ.ศ. 2365 ต้นรัชกาลที่ 3
7 เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย)  ? พ.ศ. 2373
8 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) พ.ศ. 2373  ?
9 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2412
10 เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 พ.ศ. 2431
11 เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยันต์) พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2437

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ลำดับ(สมัย) รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2442
13 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2444
14 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พ.ศ. 2444 พ.ศ. 2453
15 จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2456
16 จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) พ.ศ. 2456 26 ส.ค. พ.ศ. 2464
17 พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) 26 ส.ค. พ.ศ. 2464 4 ส.ค. พ.ศ. 2469
18 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 24 ส.ค. พ.ศ. 2469 31 มี.ค. พ.ศ. 2471
19 พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 1 เม.ย. พ.ศ. 2471 19 มิ.ย. พ.ศ. 2474
20 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พ.ย. พ.ศ. 2474 19 มิ.ย. พ.ศ. 2475
21 พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 12 ส.ค. พ.ศ. 2475 10 ธ.ค. พ.ศ. 2475
22 พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม 29 มิ.ย. พ.ศ. 2476 11 ส.ค. พ.ศ. 2476


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. 2475 - 2500

ลำดับ(สมัย) รูป รายนาม ครม.คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
21
(1,2)
พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
22
(1,2)
พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม 4 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 1 เมษายน พ.ศ. 2477
23 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 5 1 เมษายน พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
24(1-4) จอมพล ป. พิบูลสงคราม(แปลก พิบูลสงคราม) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
25 พลเอก มังกร พรหมโยธี 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484
'24(5-6) จอมพล ป. พิบูลสงคราม(แปลก พิบูลสงคราม) 9 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
26 พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 10 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
27 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
28(1,2) พลโท ชิต มั่นศิลป สินาดโยธารักษ์ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488
29(1) พลโท จิร วิชิตสงคราม 13 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
28(3) พลโท ชิต มั่นศิลป สินาดโยธารักษ์ 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
29
(2-5)
พลโท จิร วิชิตสงคราม 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
30(1-3) พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
24(7-10) จอมพล ป. พิบูลสงคราม(แปลก พิบูลสงคราม) 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

พ.ศ. 2500 - 2529

ลำดับ(สมัย) รูป รายนาม ครม.</br>คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
31 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
32
(1-5,6)
จอมพลถนอม กิตติขจร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารแห่งชาติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
จอมพลถนอม กิตติขจร 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
33 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
34 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
35(1) พลเอก ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
36 พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
37 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
35(2) พลเอก ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 37 28 เมษายน พ.ศ. 2519 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519
38 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
39(1) พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
39(2) พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
40 พลเอก เล็ก แนวมาลี 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2520
41 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 สิงหาคม พ.ศ. 2520 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
42(1-3) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2529 - 2545

ลำดับ(สมัย) รูป รายนาม ครม.</br>คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
43 พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
44
(1)
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 30 มีนาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 45 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2533
44
(2,3)
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
46 พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
47 พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
48 พลเอก บรรจบ บุนนาค 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
49 พลเอก วิจิตร สุขมาก 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
45
(2-4)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 50 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
50 นาย ชวน หลีกภัย 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
45
(5)
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

ลำดับ(สมัย) รูป รายนาม ครม.คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
51
(1)
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
52 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 54 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
53 พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 54 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
51(2) พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
54 พลเอก บุญรอด สมทัศน์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
55 นาย สมัคร สุนทรเวช 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
56 นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์พลเอก อภิชาติ เพ็ญกิตติ (รักษาการ) 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
57 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อยู่ในวาระ