กองทัพภาคที่ 2

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Contents

ที่อยู่

กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ประวัติ

ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ กองทัพบกได้จัดตั้งกองทัพที่ ๒ ขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัด ระเบียบราชการกองทัพบก ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ ลงวันที่ 3 กันยายน 2491 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายหัวหนองบัว จังหวัดนครราชสีมามีกองพลที่ ๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง การจัดใหม่อีกหลายครั้ง เช่น ปี พ.ศ.๒๔๙๓ จัดตั้งกองพลที่ ๖ เพิ่มขึ้นที่อุบล มีหน่วยขึ้นตรง ๒ กรม คือ กรม ร.๖ และ กรม ร.๑๖ ส่วนกองพลที่ ๓ คงมี กรม ร.๓ และ กรม ร.๑๓ เป็น นขต.

ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ให้แยกส่วนกำลังรบกับส่วนภูมิภาคออกจากกัน ปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีคำสั่งกองทัพบก ด่วนมาก ที่ ๓๕๘/๒๕๐๐ ลง ๑๘ ก.พ.๒๕๐๐ ให้ยุบกองทัพที่ ๒ และกองพลที่ ๖ แปรสภาพเป็นภาคทหารบกที่ ๒ ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบ ราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๙ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ภาคทหารบกมีอำนาจบังคับบัญชา มณฑลทหารบกโดยตรง กับมีหน้าที่ปกครองและบริการหน่วยรบ ส่วนกำลังรบ เช่น กองพลที่ ๓ เป็นหน่วย ขึ้นตรงกับกองทัพบก แต่ให้ฝากการบังคับบัญชากับภาคทหารบกที่ ๒ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๑ กองทัพบกได้มีคำสั่ง ที่ ๑๓๖/๙๑๒๒ ลง ๒๘ ม.ค.๒๕๐๑ ให้แปรสภาพ ภาคทหารบกที่ ๒ เป็น กองทัพภาคที่ ๒ มีอำนาจปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ทั้งที่เป็นส่วนกำลังรบและส่วนภูมิภาค (ตามพระราชกฤษฎีกา) ดังนั้น กองพลที่ ๓ จึงกลับมาเป็นหน่วย ขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ตั้งแต่นั้นมา

ดังนั้น กองทัพภาคที่ ๒ จึงถือเอา ๔ กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 2 ซึ่ง เป็นวันที่พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๔๙๑ มีผลบังคับใช้.[1]

กองพลในบังคับบัญชา

รายนามแม่ทัพ กองทัพภาคที่ 2

 • 1. พลโท หลวงวีระโยธา (วีระ วีระโยธา) - (พ.ศ. 2491-2493)
 • 2. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) - (พ.ศ. 2493-2494)
 • 3. พลโท ขุนไสวแสนยากร (ไสว ไสวแสนยากร) - (พ.ศ. 2494-2497)
 • 4. พลโท ครวญ สุทธานินทร์ - (พ.ศ. 2497-2498)
 • 5. พลโท สนิท สนิทยุทธการไทยยานนท์ - (พ.ศ. 2498-2499)
 • 6. พลโท หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ - (พ.ศ. 2499-2500)
 • 7. พลโท ชลอ จารุกลัส - (พ.ศ. 2500-2503)
 • 8. พลโท กฤษณ์ สีวะรา - (พ.ศ. 2503-2506)
 • 9. พลโท จิตต์ สุนทรานนท์ - (พ.ศ. 2506-2507)
 • 10. พลโท ธงเจิม ศังขวณิช - (พ.ศ. 2507-2512)
 • 11. พลโท จำลอง สิงหะ - (พ.ศ. 2512-2513)
 • 12. พลโท พโยม พหุลรัต - (พ.ศ. 2513-2516)
 • 13. พลโท สวัสดิ์ มักการุณ - (พ.ศ. 2516-2517)
 • 14. พลโท เปรม ติณสูลานนท์ - (พ.ศ. 2517-2520)
 • 15. พลโท แสวง จามรจันทร์ - (พ.ศ. 2520-2521)
 • 16. พลโท ลักษณ์ ศาลิคุปต - (พ.ศ. 2521-2524)
 • 17. พลโท พักตร์ มีนะกนิษฐ - (พ.ศ. 2524-2527)
 • 18. พลโท พิศิษฐ์ เหมะบุตร - (พ.ศ. 2527-2529)
 • 19. พลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี - (พ.ศ. 2529-2532)
 • 20. พลโท วิมล วงศ์วานิช - (พ.ศ. 2532-2533)
 • 21. พลโท ไพบูลย์ ห้องสินหลาก - (พ.ศ. 2533-2534)
 • 22. พลโท อารียะ อุโฆษกิจ - (พ.ศ. 2534-2535)
 • 23. พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร - (พ.ศ. 2535-2537)
 • 24. พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ - (พ.ศ. 2537-2540)
 • 25. พลโท เรวัต บุญทับ - (พ.ศ. 2540-2541)
 • 26. พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ - (พ.ศ. 2541-2544)
 • 27. พลโท เทพทัต พรหโมปกรณ์ - (พ.ศ. 2544-2546)
 • 28. พลโท ชุมแสง สวัสดิสงคราม - (พ.ศ. 2546-2547)
 • 29. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ - (พ.ศ. 2547-2548)
 • 30. พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2550)
 • 31. พลโท สุจิตร สิทธิประภา - (1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 • 32. พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)

ยศทหาร เป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง ในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง


ข้อมูลอ้างอิง

 1. ประวัติ ทภ.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่ม