กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Thaipsyop.PNG

การปฏิบัติการจิตวิทยามีมานานแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณแต่เริ่มมีบทบาทมากในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ทวีความสำคัญตามลำดับเพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่อาวุธ และการทำลายล้างแต่ชัยชนะที่แท้จริงให้ผลเด็ดขาดคือ “การทำลายล้างกำลังใจในการสู้รบเท่านั้น” กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นครั้งแรก จากการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และได้ขยายขีดความสามารถจนกระทั่งเป็นกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในปัจจุบัน

ประวัติ

  • 11 กรกฎาคม 2506 จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นตรงต่อกองทัพบกฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร
  • 1 มกราคม 2509 โอนการบังคับบัญชาไว้กับ กองรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี
  • 27 มิถุนายน 2509 จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย18 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา
  • 7 พฤษภาคม 2513 จัดตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา และกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา
  • 10 มกราคม 2522 ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของหน่วย
  • 2 กุมภาพันธ์ 2522 จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่งให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544
  • 17 มีนาคม 2536 กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
  • 30 กรกฎาคม 2544 กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมรบพิเศษที่ 2 ซึ่งทำการมอบการบังคับบัญชาเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบกที่ดำเนินการด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี

หน่วยขึ้นตรง

  • กองร้อยกองบังคับการ (ร้อย บก.) ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญพื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลักแต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผย
  • กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา (ร้อย.ผสฆ.) มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่นใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และเครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ
  • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (ร้อย.ปจว.) มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นชุดปฏิบัติการหลักรวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นายปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนาช่วยเหลือประชาชน และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว
  • กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา (ร้อย.รณรงค์) มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยาโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์จะมีการแสดงสลับ การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ
  • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 กองทัพภาคที่ ๑ สวนมิสกวัน เขตดุสิต กทม. รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐
  • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
  • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐
  • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐

ข้อมูลเพิ่มเิติม