ขวัญดิน สิงห์คำ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Khawndin.jpg

นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน และมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านศีรษะอโศก ชุมชนศีรษะอโศก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาชีพเดิมเป็นข้าราชการครูที่ จ. ศีรษะเกษ เริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ พ.ศ. 2540

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2498

นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยการนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน เน้นในเรื่องของธรรมะ การศึกษา และอาชีพ โดยได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เพื่อดำเนินงานตามปณิธานของตนเอง ดังนี้

  1. ริเริ่มก่อตั้งการศึกษาระบบบุญนิยมที่ชุมชนวัฒนธรรมศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ โดยก่อตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก โรงเรียนสัมมนาอาชีวะสิกขาศีรษะอโศก และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 ศูนย์
  2. ปฏิบัติและเผยแพร่แนวคิดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดสมดุลสิ่งแวดล้อม) ด้วยการปรับปรุงดิน การไม่ใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ จนประสบผลสำเร็จ เกิดเครือข่ายที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิต สุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

การที่นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ ได้นำความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนได้ศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ แล้วนำไปเผยแพร่ สอน อบรม ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2546[1]

จดหมายถึงสมาชิกพรรค พ.ศ. 2545

ขวัญดิน.jpg

ต้นฉบับจาก เว็บไซต์พรรคเพื่อฟ้าดิน

กราบนมัสการ สมณะ สิกขมาตุ พระคุณเจ้าทุกรูป เจริญธรรม ทุกๆ ท่าน ค่ะ สำนึกดี เด็กๆ เยาวชนไทย สวัสดี พี่น้องประชาชนร่วมชาติ


เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกๆ ท่านต่างก็มีภาระกิจที่เป็นส่วนตัว และที่เป็นภาระกิจส่วนรวม ไม่ว่าจะท่านจะมีภาระรับผิดชอบสูงส่ง มากน้อย เท่าใดก็ตาม พวกเราต่างก็มีหน้าที่ที่เหมือนกันคือ ทำงาน เสียภาษี ไปใช้สิทธิตามกฎหมาย และละเว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ สะสมความดี (ให้แก่ตน และเป็นของตน) สะสางความชั่ว (ที่ตน) จากนั้น เมื่อถึงวัย วาระ ก็ละทิ้งกายขันธ์ ทิ้งร่างไว้บนโลก ปล่อยให้ย่อยสลายไปตามกาลเวลา คงเหลือไว้แต่ คุณค่าความดี ที่จะให้ลูกหลาน คนผู้อยู่เบื้องหลังได้ระลึกถึง

ประเทศชาติของเรามีหนี้สิน และพันธะสัญญากับประเทศเจ้าหนี้ตั้งมากมาย มีหนทางเดียวที่เราจะกอบกู้ชาติของเรา ก็ต้องเริ่มที่ตัวเรา ด้วยการ สร้างตนให้เป็นคนพึ่งตนเองให้ได้ทั้ง ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการเมือง

"เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท" นี่คือวิถีไทของคนไทย ที่เราจะต้องทำให้ได้ และไปให้ถึง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งขณะนี้ พรรรคเพื่อฟ้าดิน ก็ได้มีกิจกรรมกู้ดินฟ้า ให้ประชาชนได้ร่วมกันสร้างสรร เรียนรู้ ฝึกหัด ความเป็นคนไทยยุคใหม่ ที่ไม่เป็นทาส "ไทย ต้องเป็นทาส เพราะไม่มีชาตินิยม"

ความเป็นเสือเหลืออะไรในวันนี้ มีแต่หนี้ท่วมเมืองกับเรื่องเศร้า มาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินท้องถิ่นเรา ที่อับเฉาให้เรืองรองดั่งทองทา ให้รวงข้าวพราวไสวในท้องทุ่ง ให้วันพรุ่งมีรอยยิ้มอิ่มทั่วหน้า เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวา ตามประสาเสรีชน คนติดดิน

จริงใจ ไมตรี

ขวัญดิน สิงห์คำ

(น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ) หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน

15 มิถุนายน 2545