ณรงค์ เพชรประเสริฐ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Narong petch.jpg

เกิดเมื่อ 1 เมษายน 2489

การศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเมือง La Probe University Australia
 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทพัฒนาสังคม ISS The Hague Natherland
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • นักวิชาการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • นักวิชาการธนาคารกรุงเทพ
 • นักวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษารองนายกฯ พิชัย รัตตกุล
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
 • ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
 • ประธานกรรมการบริหารองค์การสวนยาง
 • ประธานจัดการหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • รองประธานองค์การสวนสัตว์
 • กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • ประธานหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเมือง

ฯลฯ

อาชีพปัจจุบัน

ข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)