สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
สันตศักย์.png

นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 1 พรรคพลังชล ในการเลือกตั้ง 2554

อดีตเป็น ส.ส. จังหวัดชลบุรี และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลส่วนตัว

เกิด : 20 สิงหาคม 2484 ที่อยู่ : 333/ 1 หมู่ 9 ต.หนองปรือ (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : ( 038 ) 416 – 123 โทรสาร : (038) 415 – 666

ประวัติการศึกษา

 • เตรียมอุดมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
 • มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร MINI MBA
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทรอนแปซิฟิค แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการเมืองการปกครอง ระดับสูง รุ่นที่4 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • เทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี พ.ศ. 2525 – 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ( สมัยที่1 ) พ.ศ. 2526 – 2529
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ( สมัยที่2 ) พ.ศ. 2529 – 2531
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ( สมัยที่3 ) พ.ศ. 2531 – 2534
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ( สมัยที่4 ) พ.ศ. 2535
 • รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ( สมัยที่5 ) พ.ศ. 2538
 • ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2539 – 2543
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2549
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการท่องเที่ยวและกีฬาสภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง)