เดโชชัย

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

“นายตำรวจราชสำนัก” แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. นายตำรวจราชสำนักพิเศษ (นรพ.) ประกอบด้วยผบ.ตร., รอง ผบ.ตร., หน.นรป. และผบช.สง.นรป. 2. นายตำรวจราชสำนักเวร (นรว.) ซึ่งกลุ่มนี้จะมีนายตำรวจที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 360 นาย ผลัดเปลี่ยนกันมาเข้าเวรถวายความปลอดภัย ได้แก่ นายตำรวจระดับ ผช.ผบ.ตร., ผบช., รอง ผบช., ผบก., รอง ผบก., ผกก., ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบินตำรวจ ตำรวจน้ำ ตำรวจทางหลวงฯ และ 3. นายตำรวจราชสำนักประจำ (นรป.) เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ มีหน.นรป.เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปัจจุบันคือ พล.ต.ท.ภาสกร โพธิสุวรรณ และมีผบช.สง.นรป.เป็นผู้นำหน่วย ปัจจุบันคือ พล.ต.ต.ชุมพล วงศ์กำแหง รรท. ผบช.สง.นรป.

ในส่วนของกลุ่มนายตำรวจราชสำนักประจำ ยังแบ่งออกเป็น 5 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่

  • ชุดปฏิบัติการที่ 1 รับผิดชอบถวายความปลอดภัย เดโชชัย 1 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
  • ชุดปฏิบัติการที่ 2 รับผิดชอบถวายความปลอดภัย เดโชชัย 2 (สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
  • ชุดปฏิบัติการที่ 3 รับผิดชอบถวายความปลอดภัย เดโชชัย 3 (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
  • ชุดปฏิบัติการที่ 4 รับผิดชอบถวายความปลอดภัย เดโชชัย 5 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
  • ชุดปฏิบัติการที่ 5 รับผิดชอบถวายความปลอดภัย เดโชชัย 6 (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

ที่มา