Category:องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรตรวจสอบทางการเมือง ที่กำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการปฏิรูปทางการเมือง ที่ต้องการให้เป็นการเมืองใหม่ ให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

รายชื่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ดังนี้

Pages in category "องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ"

This category contains only the following page.