About PoliticalBase.in.th

Thailand Political Base:About

ประชาธิปไตยจะงอกงามต่อเมื่อราษฎรมีลักษณะที่เข้าสู่สภาพการเมือง (Politizied) ที่หมายถึงลักษณะ

  1. การเอาใจใส่ในวิถีเหตุการณ์ทางการเมือง
  2. ต้องมีทัศนคติ “ราษฎรต้องเกี่ยวข้องการเมือง” ไม่ทางตรงก็โดยทางอ้อม ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
  3. เชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเหมือนมิติอื่นๆ ที่สมควรอุทิศเวลาให้ตามสมควร

เกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ยุคใหม่

ความจริงข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองไทย ทั้งในแง่ตัวบุคคล องค์กร ทฤษฏี และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีผู้นำมาเผยแพร่กันในเวลา และสื่อประเภทต่างๆกัน กล่าวได้ว่าเราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นจริงของการเมืองไทยได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีผู้นำมารวบรวมและเรียบเรียงให้อยู่ในที่แหล่งเดียวกัน เพื่อทำการอ้างอิงและค้นคว้าได้อย่างสะดวก

เว็บไซต์ฐานข้อมูลการเมืองไทยจึงได้มีเจตจำนงที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ มาไว้เป็นฐานข้อมูลในที่แห่งเดียวกัน โดยหวังว่าผู้อ่านจะสามารถใช้งานข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ตามสมควรต่อไป

เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเป็นสารานุกรม เว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ และ เว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาไทย ทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดีอยู่แล้ว อีกทั้งมีระเบียบวิธีในการตีความและอ้างอิงข้อมูลที่ต่างกันไป กล่าวสำหรับเว็บไซต์ฐานข้อมูลการเมืองไทย จะอ้างอิงข้อมูลตราบเท่าที่จำเป็น มีการเชื่อมโยงและตีความข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ทั่วไปตามท่วงทำนองที่เป็นวิชาการ (ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากวิกิพีเดีย) และอ้างอิงแหล่งอ้างอิงหากสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ